นโยบายคุณภาพ

นโยบายคุณภาพ

Innovation

 เป็นผู้นำในการวิจัย ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้านสุขภาพและความงามโดยนำสมุนไพรมาใช้เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

Natural herbs

เป็นผู้นำในการสร้างอาชีพ กระจายรายได้ พัฒนาเครือข่ายเกษตร ผู้ประกอบการ เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้สามารถส่งมอบคุณภาพ ความปลอดภัย
และความยั่งยืนด้านวัตถุดิบสมุนไพร

Sustainability

ความยั่งยืนด้านสั่งคมและสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และพลังงานที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top