หน้าแรก

About Us

แปลงสมุนไพรต้นแบบ ใช้ระบบการจัดการโดยดิจิตอล เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองเศรษกิจหมุนเวียน Circular Economy ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ในเชิงพลังงาน ( Self – sufficiency)

พัฒนาพันธ์สมุนไพร กระบวนการปลูก และอาหารเสริมต้นไม้จากธรรมชาติ (Plant Supplement) เพื่อส่งมอบผลผลิตให้กลับคู่ค้าและบริษัทในเครือตามมาตรฐานที่กำหนด

เป็นสถานที่ศึกษาดูงาน ( Educational Farm) แบ่งพันธ์ุให้กับ กลุ่มเกษตรกรหรือเครือข่ายในการเพิ่มผลผลิตและรับซื้อผลผลิตในระยะยาว

" รักสมุนไพรไทย เชื่อเศรษฐกิจหมุนเวียน สร้างด้วยวิทยาศาสตร์ แบ่งบันให้กับสังคม "

Know How

Contact Us

TKThai Farm by Specialty Group

Specialty Natural Products Co.,Ltd. 

Amata Nakorn 700/364 Moo 6 Nong Mai Daeng , Thailand 20000, Muang Chonburi, Chonburi 20000

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top